Studiengänge am Fachbereich

Abschluss

Angebotsform

Unterrichtssprache

Studienbeginn

Studiengang
Abschluss
Studienbeginn
Angebotsform
B
Bachelor of Arts (B.A.)
Sommersemester (1.4.)
Wintersemester (1.10.)
Teilzeit
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
F
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
G
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
I
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)
Master of Science (M.Sc.)
Grade de Master
September
Vollzeit
K
Bachelor of Arts (B.A.)
Industriekaufmann/-frau (IHK)
Dual
L
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
M
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
P
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
U
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Teilzeit
Master of Laws (LL.M.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
V
Bachelor of Arts (B.A.)
Sommersemester (1.4.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
W
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Bachelor of Laws (LL.B.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit