Studiengänge

Abschluss

Angebotsform

Unterrichtssprache

Fachbereich/Zentralinstitut

Schwerpunkte

Studienbeginn

Studiengang
Abschluss
Studienbeginn
Angebotsform
Unterrichtssprache
A
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
B
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Master of Business Administration (MBA)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Business Administration (MBA)
Wintersemester (1.10.)
Berufsbegleitend
Englisch
Master of Laws (LL.M.)
Sommersemester (1.4.)
Fernstudium
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Teilzeit
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Sommersemester (1.4.)
Wintersemester (1.10.)
Teilzeit
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
C
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
E
Bachelor of Arts (B.A.)
Sommersemester (1.4.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Fernstudium
Deutsch
F
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
G
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Berufsbegleitend
Deutsch
Fachwirt
Wintersemester (1.10.)
Fernstudium
Deutsch
Fachwirt
Wintersemester (1.10.)
Fernstudium
Deutsch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
I
Master of Laws (LL.M.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Science (M.Sc.)
September
Vollzeit
Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Arts (M.A.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Englisch
Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)
Master of Science (M.Sc.)
Grade de Master
September
Vollzeit
Deutsch / Französisch / Englisch
K
Bachelor of Arts (B.A.)
Industriekaufmann/-frau (IHK)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch / Englisch
L
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
M
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
N
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Berufsbegleitend
Deutsch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
O
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
P
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Berufsintegriert
Teilzeit
Dual
Deutsch
Master of Public Administration (MPA)
Sommersemester (1.4.)
Wintersemester (1.10.)
Fernstudium
Deutsch
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch
R
Master of Laws (LL.M.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Bachelor of Laws (LL.B.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Bachelor of Laws (LL.B.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Diplom
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
S
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Master of Arts (M.A.)
Wintersemester (1.10.)
Fernstudium
Deutsch
T
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
U
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Teilzeit
Deutsch / Englisch
Master of Laws (LL.M.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
V
Bachelor of Arts (B.A.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
W
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Dual
Deutsch
Bachelor of Science (B. Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Master of Science (M.Sc.)
Wintersemester (1.10.)
Vollzeit
Deutsch
Bachelor of Laws (LL.B.)
Wintersemester (1.10.)
Sommersemester (1.4.)
Vollzeit
Deutsch / Englisch