Status group

Surname, Title Name
Status group
Position
Contact
L
Beschäftigte
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
T +49 30 30877-1591
E anja.lambrecht@hwr-berlin.de
Professor
Professur für Softwaresysteme
T +49 30 30877-1171
E wlang@hwr-berlin.de
Professor
Professur für Privates Wirtschaftsrecht
T +49 30 30877-1467
E arnold.lehmann-richter@hwr-berlin.de
Professor
Professor
T +49 30 30877-1490
E hans.lieck@hwr-berlin.de
Professor
Professur für Wirtschaftsmathematik und Statistik
T +49 30 30877-1443
E markus.loecher@hwr-berlin.de
Professor
Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Angewandte Mikroökonomik
T +49-30-30877-1287
E studiengangsleitung-economics@hwr-berlin.de
Professorin
Professur für Wirtschaftsrecht, insbesondere Arbeits- und Sozialrecht
T +49 30 30877-1303
E stefanie.lorenzen@hwr-berlin.de